• België

   Als milieubewust bedrijf leeft Dell alle Belgische regelgeving met betrekking tot batterijen na via haar lidmaatschap van BEBAT, het regulerend organisme voor de verwerking van verbruikte batterijen in alle sectoren in België.

   Samen met BEBAT raadt Dell haar klanten aan de website http://www.bebat.be/ te bezoeken, waar zij hulp en advies kunnen vinden over alle aspecten van het recyclen en afvoeren van batterijen en accu's.


  • Belgium

   En tant qu'entreprise tournée vers l'environnement, Dell se conforme à la législation belge sur les batteries en adhérant à BEBAT, l'organisme chargé de la normalisation pour les batteries en Belgique.

   En collaboration avec BEBAT, Dell conseille à ses clients de se rendre sur le site http://www.bebat.be/où ils trouveront de l'aide et des conseils sur l'ensemble du processus de recyclage et d'élimination des batteries et accumulateurs.


  • Česká republika 

   Vláda ČR zavedla dne 26. září 2006 směrnici o bateriích 2006/66 / ES. Právní předpisy ukládají všem výrobcům a distributorům (maloobchodníkům) baterií a / nebo akumulátorů, aby se připojili k systému shody, který pomůže splnit jejich požadavky na sběr, recyklaci a vykazování jak je uvedeno v předpisech. V České republice jsou společnost Dell členem schváleného vládního systému provozovaného společností Asekol CZ

   Tyto předpisy zajišťují od 26. září 2008 bezplatný zpětný odběr všech použitých baterií a akumulátorů, jinak nazývaných dobíjecí baterie, v prodejnách a na určených místech.

   • Členové veřejnosti budou mít právo ukládat odpadní baterie v maloobchodních prodejnách.
   • Maloobchodníci budou povinni pouze převzít baterie typu, který dodávají, například prodejci nebudou muset vzít zpět automobilovou baterii, pokud budou prodávat pouze baterie vhodné pro baterku nebo dálkové ovládání.
   • Při uložení odpadních baterií do maloobchodní prodejny nebude veřejnost povinna nakupovat.
   • Členové veřejnosti budou mít možnost bezplatně ukládat odpadní přenosné baterie a autobaterie z osobně registrovaných vozidel do zařízení občanské vybavenosti místních orgánů.

   Podrobné informace o likvidaci baterií v České republice nebo o seznamu místních úřadů, kde mohou spotřebitelé přivést baterii, naleznete na adrese: www.asekol.cz

   Společnost Dell zakázala používání všech nebezpečných látek uvedených v předpisech ve všech svých bateriích. Společnost Dell označuje všechny použitelné baterie s přeškrtnutým košem a poskytuje uživatelům informace o likvidaci použitých baterií na svých internetových stránkách a dokumentaci doprovázející produkty.

   Vyřazení tohoto typu zařízení na místě, které nebylo navrženo (např. Vyhazování do odpadu, expozice nebo opuštění), může mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví. Spotřebitel je potrestán pokutou.

   Symbol přeškrtnutého odpadu na kolovém boku na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován s vaším domovním odpadem.

   Je vaší povinností zlikvidovat vaše odpadní zařízení předáním do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení.


  • Danmark

   Dell lever som miljøbevidst virksomhed op til den danske miljølovgivning og opfylder alle de krav, der fremgår af bekendtgørelsen om batterier og skadelige stoffer fra 1993.

   Dell anbefaler kunderne at kontakte http://www.batteri.dk/ eller de lokale myndigheder, hvis de har behov for yderligere råd og vejledning om genbrug og bortskaffelse af batterier og akkumulatorer.


  • Deutschland

   In Deutschland ist Dell Mitglied des Gemeinsamen Rücknahmesystems Batterien (GRS). GRS übernimmt die in der Batterieverordnung festgelegte Verpflichtung der Hersteller und Importeure zur unentgeltlichen Rücknahme gebrauchter Batterien, zur Wiederverwertung der Batterien nach den bundesdeutschen Abfallbestimmungen und zur Entsorgung nicht recyclingfähiger Batterien.

   GRS Batterien stellt zu diesem Zweck Rücknahmebehälter bereit und organisiert die Entsorgungsdienstleistungen, d. h. Logistik, Einsammlung, Transport, Sortierung, Wiederverwertung und/oder Entsorgung. Im Zusammenhang mit GRS verweist Dell auf die Website http://www.grs-batterien.de/, auf der Sie Hinweise und Informationen zu verschiedenen Aspekten rund um die Wiederverwertung und Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren finden.


  • España

   Dell, en línea con nuestra política medioambiental, conoce sus obligaciones legales derivadas del “R.D 106/2008 sobre Pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos” y manifiesta su compromiso en el cumplimiento de las mismas.

   Dell forma parte del SIG (sistema integrado de gestión) ERP Spain, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales vigentes en España, para más información sobre la correcta gestión de sus residuos y/o los ecovalores aplicables por favor visite http://www.erp-recycling.org/index.php?content=271.


  • Finland

   Dell tuntee yrityksenä vastuunsa ympäristöstä ja noudattaa siksi kaikkia tiettyjä vaarallisia aineita sisältäviä akkuja ja paristoja koskevia lakeja ja asetuksia.

   Dell neuvoo asiakkaita ottamaan yhteyttä www.kierratys.info kuntaansa saadakseen lisää apua ja neuvoja akkujen ja paristojen kierrätyksestä ja hävittämisestä.


  • France

   En mai 1999, le gouvernement français a signé un décret relatif à la vente et à l'élimination des batteries et des accumulateurs.

   Grâce à son partenariat avec Screlec, Dell se conforme aux obligations de ce décret. En collaboration avec Screlec, Dell conseille à ses clients de se rendre sur le site http://www.screlec.fr/ où ils trouveront de l'aide et des conseils sur l'ensemble du processus de recyclage et d'élimination des batteries et accumulateurs.


  • Ελλάδα

   Η Dell συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις που αφορούν την Επιστροφή μπαταριών στην Ελλάδα μέσω της ιδιότητας μέλους στο πρόγραμμα συλλογής "ΑΦΗΣ".

   Η συμμετοχή στο σύστημα ανακύκλωσης μπαταριών δεν είναι υποχρεωτική. Καθώς η Dell συμμετέχει στο συλλογικό σύστημα EEW, η ανακύκλωση μπαταριών φορητών υπολογιστών καλύπτεται από τη συμμετοχή μας σε αυτό το σύστημα

   Σε σύμπραξη με την ΑΦΗΣ, η Dell συμβουλεύει τους πελάτες της να επισκεφθούν την παρακάτω τοποθεσία (www.afis.gr) όπου διατίθενται βοήθεια και συμβουλές γύρω από θέματα ανακύκλωσης και απόρριψης μπαταριών και συσσωρευτών


  • Greece

   Dell complies with the legal requirements for battery Takeback in Greece through membership of the collection scheme "AFIS".

   Participation in the battery recycling system is not obligatory. Since Dell participates in the EEW collective system, recycling of laptop batteries is covered by our participation in that system.

   In conjunction with AFIS, Dell advises customers to access the following link (www.afis.gr) where you will find help and advice on aspects around the recycling and disposal of Batteries and Accumulators.


  • Ireland

   The Irish government implemented the Batteries Directive 2006/66/EC in September 2008. The legislation obligates all Producers and Distributors (Retailers) of batteries and/or accumulators to register with the WEEE Register Society (www.weeeregister.ie) and where they are supplying Portable or Automotive batteries provides an option to join a compliance scheme to help meet their collection, recycling and reporting requirements as specified in the Regulations. Two collective compliance schemes, ERP Ireland and WEEE Ireland have been approved.

   These regulations provide for the free take back of all waste batteries and accumulators, otherwise known as rechargeable batteries, in-store and at designated locations, from 26 September 2008. Since that date –

   • Members of the public will be entitled to deposit waste batteries at retail outlets.
   • Retailers will only be obligated to take back batteries of a type they supply, for instance, retailers will not have to take back a car battery if they only sell batteries suitable for a torch or remote control.
   • Members of the public will not be obliged to make a purchase when depositing waste batteries at a retail outlet.
   • Members of the public will also be able to deposit waste portable batteries and waste car batteries from privately registered vehicles at local authority civic amenity facilities free of charge.

   To ensure compliance with the regulations Dell has registered with the WEEE Register (Registration number IE 0358WB) and is a member of the European Recycling Platform (ERP) compliance scheme.

   For details of Battery disposal in Ireland or for a list of Local Authority sites where consumers can bring battery please visit https://erp-recycling.org/ie/where-to-recycle/

   Dell has prohibited the use of hazardous substances specified in the regulations in all its batteries. Dell labels all applicable batteries with the crossed-out wheelie bin and provides information to users on disposal of waste batteries on its website and documentation accompanying the products.

   For discarding this type of equipment in a place not designed (e.g. Thrown in the trash, exposure or abandonment) can have a negative impact on the environment and human health. The consumer is punishable with a fine.

   The crossed-out wheeled bin symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste.

   It’s your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to an authorized collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment.

   Dell Consumer customers can return their batteries with waste electrical and electronic equipment, as part of the Dell recycling program which can be accessed via the link https://corporate.delltechnologies.com/en-ie/social-impact/advancing-sustainability/how-to-recycle.htm#/. This program will also facilitate the return of obsolete Dell UPS batteries.


  • Italia

   Dell é iscritta al registro Pile e Accumulatori (IT09060P00000639) ed é conforme al D. Lgs. 188/2008 che disciplina l’immissione sul mercato italiano delle pile e degli accumulatori nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile ed accumulatori.

   In collaborazione con il Consorzio Remedia , Dell consiglia ai suoi clienti di visitare il sito www.consorzioremedia.it/ per aiuto e consigli per lo smaltimento di batterie e accumulatori.


  • Luxembourg

   Dell est conforme aux exigences juridiques posées par la règlementation relatives à la reprise des batteries au Luxembourg et ce à travers l'adhésion au projet de conformité des batteries Ecobatterien asbl. Afin d’obtenir plus d’informations sur la collecte et l’élimination des batteries, vous pouvez vous rendre sur le site : http://www.ecobatterien.lu/.


  • Netherlands

   Bij Koninklijk Besluit van 31 januari 1995 trad het Besluit beheer batterijen in werking. Het Besluit werd gewijzigd en op 8 november 2000 gepubliceerd in het Staatsblad (nr. 487).

   Om dit besluit na te leven, is Dell als milieubewust bedrijf lid van Stibat, de organisatie die de inzamelactiviteiten voor lege batterijen in Nederland coördineert.

   Bel: 0800/022 5001 of bezoek http://www.stibat.nl voor advies over bepaalde aspecten van het inzamelen en recyclen van batterijen.


  • Norge

   Dell er i overensstemmelse med norske forskrifter for håndtering av batterier gjennom medlemskap i Eurovironment AS.

   Dell råder kundene til å kontakte lokale myndigheter for videre hjelp og råd om ulike aspekter ved resirkulering og avhending av batterier og akkumulatorer.


  • Österreich

   Die Europäische Union hat die EU-Richtlinie 2006/66/EC über die Inverkehrsetzung, Sammlung und Verwertung von Batterien und Akkumulatoren veröffentlicht.

   Österreich hat die Batterienverordnung (BGBl. II Nr. 159/2008) am 15. Mai 2008 verabschiedet.

   Dell Österreich hat einen Vertrag mit dem ERP Umweltforum Haushalt abgeschlossen, um das Recycling der von Dell in Österreich in Verkehr gesetzten Batterien und Akkumulatoren zu sichern.


  • Poland

   Polska – utylizacja akumulatorów

   Na terenie Polski firma Dell spełnia wymagania prawne dotyczące postępowania z bateriami, dzięki członkostwu w organizacji odzysku RekoPol.

   Obowiązujące przepisy prawne weszły w życie w maju 2001 roku i określają standardy, które muszą być spełniane przez przedsiębiorstwa od 2007-12-31. Dzięki członkostwu w organizacji ASEKOL firma Dell spełnia wymagania prawne już dzisiaj.

   Wraz z organizacją Asekol firma Dell zachęca klientów do odwiedzenia witryny pod adresem www.asekol.pl, w której dostępne są porady i pomoc dotyczące recyklingu i utylizacji akumulatorów i baterii.


  • Portugal

   A Dell, na qualidade de empresa responsável do ponto de vista ambiental, cumpre a legislação portuguesa relativa a pilhas graças à associação com a ERP, o sistema que visa dar cumprimento às normas aplicáveis às pilhas em Portugal.

   Em conjunto com a Ecopilhas, a Dell recomenda aos seus clientes que acedam ao link https://erp-recycling.org/en-pt/, onde encontrarão ajuda e conselhos em matéria de reciclagem e eliminação de pilhas e acumuladores.


  • Schweiz

   Dell ist Mitglied des SWICO und erfüllt somit die Richtlinien der Schweiz zur Batterierücknahme.

   Für weitergehende Hilfe und Beratung zu Recycling und Entsorgung von Batterien und Akkus verweist Dell auf die folgende Webseite http://www.swicorecycling.ch/de/home oder auf die örtlichen Behörden.


  • Slovakia

   Vláda SR zaviedla 26. septembra 2009 smernicu o batériách 2006/66 / ES. Právne predpisy zaväzujú všetkých výrobcov a distribútorov (maloobchodných predajcov) batérií a / alebo akumulátorov, aby sa pripojili k schéme zhody, ktorá pomôže splniť ich požiadavky na zber, recykláciu a vykazovanie ako je uvedené v predpisoch. V Slovenskej republike spoločnosť Dell je členom schémy schválenej vládou Asekol SK

   Tieto predpisy zabezpečujú od 26. septembra 2009 bezplatný spätný odber všetkých použitých batérií a akumulátorov, inak známych ako dobíjateľné batérie, v obchodoch a na určených miestach. Od tohto dátumu:

   • Členovia verejnosti budú mať právo uložiť použité batérie v maloobchodných predajniach.
   • Maloobchodníci budú povinní prevziať iba batérie typu, ktorý dodávajú, napríklad predajcovia nebudú musieť odobrať autobatériu, ak predávajú len batérie vhodné na baterku alebo diaľkové ovládanie.
   • Členovia verejnosti nebudú povinní nakupovať pri ukladaní použitých batérií do maloobchodnej predajne.
   • Členovia verejnosti budú môcť bezplatne ukladať odpadové prenosné batérie a batérie na batérie z súkromných registrovaných vozidiel v zariadeniach občianskej vybavenosti miestnych orgánov.

   Podrobné informácie o likvidácii batérií v Slovenskej republike alebo zoznam miest miestnych úradov, kde môžu spotrebitelia priniesť batérie, nájdete na adrese: http://www.asekol.sk/

   Spoločnosť Dell zakázala používanie nebezpečných látok uvedených v predpisoch vo všetkých svojich batériách. Spoločnosť Dell označuje všetky použiteľné batérie so skríženými priehradkami a poskytuje užívateľom informácie o likvidácii použitých batérií na svojej internetovej stránke a dokumentáciu sprevádzajúcu produkty.

   Vyradenie tohto typu zariadení na miesto, ktoré nie je na to určené (napr. vyhodením do koša, alebo ponechaním na nelegalnej skládke), môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Spotrebiteľovi sa ukladá pokuta.

   Symbol prečiarknutého koša na výrobku alebo na jeho obale znamená, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný s vaším domácim odpadom.

   Je vašou zodpovednosťou zlikvidovať svoje elektrické zariadenie alebo batérie odovzdaním do autorizovaného zberného miesta na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení

   Zákaznícki zákazníci spoločnosti Dell môžu vrátiť svoje batérie s odpadom z elektrických a elektronických zariadení ako súčasť programu na recykláciu spoločnosti Dell, ktorý je k dispozícii prostredníctvom odkazu www.dell.ie/Recycling  for Consumers. Tento program tiež uľahčí návrat starých batérií Dell UPS.


  • Suisse

   Dell se conforme à la législation suisse sur les batteries en adhérant à SWICO.

   Dell conseille à ses clients de se rendre sur le site www.swicorecycling.ch/fr/home ou de contacter les autorités locales pour trouver de l'aide et des conseils sur l'ensemble du processus de recyclage et d'élimination des batteries et accumulateurs.


  • Sverige

   I Sverige följer Dell den svenska batterilagstiftningen genom direkt rapportering till Naturvårdsverket.Dell är också medlem i Elkretsen och uppfyller på så sätt producentansvaret.Kommunerna är ansvariga för insamling av uttjänta batterier och ackumulatorer.

   I samarbete med Naturvårdsverket rekommenderar Dell sina kunder att besöka följande webbplats https://www.el-kretsen.se/ , där du hittar råd och tips om återvinning och kassering av batterier och ackumulatorer.


  • Türkiye

   TAŞINABİLİR PİL ÜRETİCİLERİ ve İTHALATÇILARI DERNEĞİ üyeliği aracılığıyla Dell , Türkiye'de atık pil toplama ile ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

   Pil ve Akümülatörlerin geri kazandırılması ve bertaraf edilmesi için TAP’ın resmi websitesini ziyaret etmenizi öneririz (www.tap.org.tr).


  • United Kingdom

   Dell complies with the UK Battery Regulations legal requirements for battery take back in the UK through membership of the battery compliance scheme European Recycling Platform (ERP).

   You can return your waste portable batteries to your local recycling or battery collection locations in person (please do not post). These sites can be found on the following website http://www.erp-batteries.co.uk/  by entering in your own town or postcode to find your nearest location.

   Please note that non-retail premises will require notification to site management prior to returning in person.

   Note: Most supermarkets and shops that sell batteries will have collection bins for used batteries, and some town halls, libraries, schools or civic amenity sites may also set up collection points. You may find stores in your local area more accessible.